Trang chủ / Bình chọn
{{_subString(item.Ten,80)}} {{item.NgayTao | date:"dd/MM/yyyy"}}

{{_subString(item.MoTa,150)}}

Thông tin bình chọn khác